می توانید از تگ Spoiler یعنی تصویر در ادیتور پیشرفته برای این منظور بهره ببرید.
  متن پنهان :test1 


This is a test for Spoiler tag
Good luck  متن پنهان :test2 

موفق باشید