در حال انتقال به مسیر جدید .......

توجه :

 

 

شما در حال ترک گلزریون و ورود به http://www.aftab.ir/articles/art_culture/literature_verse/c5c1167956750_mohammmad_reza_safi_kadkani_p1.php در 4 ثانیه هستید.

 

 

Golzarion